مشاوره کسب و کار
ما دقیقا چه کار می کنیم؟؟
بررسی اولیه کسب و کار شما، اینکه وضعیت موجود چیه و الان کجا هستیم. 

یک جلسه حضوری یا آنلاین برگزار میکنیم و نگاه عمیقتری به کاری که انجام میدید میاندازیم 

تعیین اهداف برای بازاریابی و توسعه کسب کار شما رو شروع میکنیم. یک نقشه اختصاصی برای شما تهیه میکنیم و شاخصهای مورد نیاز برای گرفتن بازخورد از کارهای انجام شده رو مشخص میکنیم.
 


کمک میکنیم تا زیرساخت بازاریابی و سیستمسازی مربوط به اون رو انجام بدید. 

وقتی رویدادهای بازاریابی شما شروع شد، کنار شما هستیم تا استراتژی و تاکتیکهایی که انجام 
میشوند را بررسی کنیم و با توجه به نتایج اولیه مسیر را تا رسیدن به هدف مورد نظر اصالح کنیم. 


شروع گفت و گو با ما